Kto kontroluje ZAIKS, ZPAV, STOART, SAWP ??!

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ZAPIS 3.3 (PONIŻEJ)

OZZ (zaiks, zpav, stoart, sawp) same z siebie wybierają REWIDENTA, który ma je kontrolować czy właściwie rozliczają zebrane w polskich dyskotekach tantiemy.

NO TO JA DZIĘKUJĘ ZA TAKIE ROZWIĄZANIE ?!!

Ministerstwo oddając to w ręce OZZ popełniło absurdalny BIG błąd !

Sytuacja, w której organizacja ma wykazać Ministerstwu, itp. - raporty oraz sprawozdania na temat prawidłowości swych działań i nikt niezależny od owej organizacji nie sprawdza wiarygodności tych danych przez nią podawanych, a jedynie ona sama kontroluje siebie w tym względzie i wszyscy mają jej w ciemno uwierzyć - jest SUPER-TOTAL ABSURDEM !!!

Aby taka kontrola (REWIDENT) była skuteczna musi być bardzo szczegółowa i totalnie od ludzi z OZZ niezależna !!


Całkiem poważnie sugeruję powoływanie przez Ministerstwo REWIDENTÓW pośród deejayów z wieloletnim stażem zawodowym - tych najstarszych i doświadczonych :-)))) (służę kontaktami)

Wybór rewidentów powinień się odbywać co roku na zasadzie loterii losowej aby uniknąć zagrożeń patologicznych.
PONAD TO ::::::

OZZ (każda organizacja oddzielnie - zaiks, zpav, stoart, sawp) powinny prosto i czytelnie wykazać kwotowo (bez szczegółów osobowych), że - - np. z 500.000.000zł tantiem uzyskanych w 2012 roku w Polsce (także z "DJ Licencji" i ze sprzedaży czystych nośników oraz urządzeń nagrywających):

* 300.000.000zł przekazano twórcom, artystom, producentom w USA
* 150.000.000zł przekazano twórcom, artystom, producentom w UK
* - 50.000.000zł przekazano twórcom, artystom, producentom w Polsce
* - - - - - itd.
* kwota należna dla organizacji za pracę

No a szczegółowo i osobowo oraz bardzo dokładnie powinien to sprawdzić (powoływany TOTAL (!!) niezależnie od OZZ) REWIDENT ! :-))

który następnie o efektach swej kontroli powinien powiadomić Ministerstwo oraz szeroką opinię publiczną.

W przypadku jakichkolwiek nadużyć popełnionych przez OZZ - Minister dający im licencje na działalność powinien zdecydowanie natychmiastowo i bezwarunkowo licencje cofać, rozwiązywać takie organizacje i powoływać nowe z nowymi ludźmi (BROŃ BOŻE Z TYMI SAMYMI, KTÓRZY BY SIĘ EWENTUALNIE WCZEŚNIEJ SKOMPROMITOWALI !!).

Zastanawiam się czasem dlaczego (i z czego to wynika) istnieje aż taki nadmiar tolerancji wobec tych organizacji ?


----------------------------------------------------------------------


Rozdział 12
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Art. 104. 1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwanymi dalej "organizacjami zbiorowego zarządzania", w rozumieniu ustawy, są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.

2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach, z tym że:
1) członkiem organizacji może być również osoba prawna;
2) podjęcie przez organizacje działalności określonej w ustawie wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) nadzór nad organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, organizacjom dającym rękojmię należytego zarządzania powierzonymi prawami.

3.1. Organizacja zbiorowego zarządzania sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

3.2. Organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).

3.3. Roczne sprawozdanie finansowe organizacji zbiorowego zarządzania podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ kontroli wewnętrznej organizacji.

3.4. Organizacja zbiorowego zarządzania niezwłocznie przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 31, i sprawozdanie, o którym mowa w ust. 32, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podaje je do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

3.5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 31, uwzględniając informacje na temat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, jej organów wewnętrznych i majątku oraz działalności w zakresie zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, a także konieczność dokonania oceny prawidłowości realizacji przez organizację jej celów statutowych.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wzywa organizację do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie z zagrożeniem cofnięcia zezwolenia.

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być cofnięte, jeżeli organizacja:
1) nie wykonuje należycie obowiązków w zakresie zarządzania powierzonymi jej prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony;
2) narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia;
3) nie wypełnia obowiązku złożenia do zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w przypadkach określonych w art. 21 ust. 1 i 21, art. 211 ust. 1 i art. 70 ust. 21, oraz na polu eksploatacji odtwarzanie.

6. Decyzja ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o udzieleniu lub o cofnięciu zezwolenia na podjęcie wykonywania przez organizacje zbiorowego zarządzania uprawnień określonych w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

i mocno polecamy lekturę:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz